Regulamin

§ 1 [Postanowienia ogólne]


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ”Regulaminem”), określa zasady funkcjonowania portalu internetowego dostępnego pod adresem www.puzzlingo.pl (zwanego dalej „Serwisem”). Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, jak również prawa i obowiązki podmiotu zarządzającego Serwisem (zwanego dalej „Administratorem”).

2. Administratorem Serwisu Puzzlingo jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP PL5242495143, w ramach StartUp-u Puzzle Studio prowadzonego przez Oleg Kazymyrczuk w ramach Programu AIP.

3. Dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie Serwsiu Puzzlingo: tel. +48 511 446 163, m.oleg@puzzlingo.pl

4. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Puzzlingo powinna zapoznać się z Regulaminem. 5. Każda osoba, która przystąpiła do korzystania z Serwisu Puzzlingo jest zobowiązana do zaakceptowania i przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2 [Słowniczek]

1. Pojęcia w dalszej części Regulaminu należy rozumieć w sposób następujący:

   a. Serwis - portal internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem www.puzzlingo.pl, który pozwala jego Użytkownikom korzystać z usług w nim świadczonych.

   b. Puzzlingo – usługa świadczona w Serwisie przez Administratora umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z platformy komunikacyjnej, w ramach której mogą oni nawiązać współpracę w celu Sfinansowania Prezentów.

   c. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Puzzlingo, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca, we własnym imieniu, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

   d. Partner Puzzlingo – każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu Puzzlingo, z którym Administrator Serwisu zawarł umowę współpracy i który zamieszcza w Serwisie Puzzlingo swoje świadczenia zwane i zdefiniowane w dalszej części niniejszego paragrafu jako Prezent, który ma zostać sfinansowany przez Wspierających na rzecz Projektodawcy;

   e. Projektodawca – zarejestrowany Użytkownik Serwisu Puzzlingo przedstawiający Prezent Wspierającym, którzy dobrowolnie będą finansować jego zakup na zasadzie darowizny na rzecz Projektodawcy.

   f. Wspierający – zarejestrowany Użytkownik Serwisu Puzzlingo wskazany przez Projektodawcę, który dobrowolnie przeznacza swoje środki pieniężne na Finansowanie Prezentu;

   g. Finansowanie Prezentu/Sfinansowanie Prezentu – dobrowolna darowizna pieniężna ze strony Wspierającego na rzecz Projektodawcy w wysokości ceny zakupu Puzzla, przekazywana poprzez Operatora w celu zakupu Prezentu;

   h. Puzzle - kwota określona przez Partnera Puzzlingo potrzebna do częściowego zakupu Prezentu, zakup dowolnej ilości Puzzli jest udzieleniem wsparcia przez Wspierających

   i. Operator – podmiot współpracujący z Partnerem Puzzlingo, gromadzący środki pieniężne na Sfinansowanie Prezentu i przekazujący je po zebraniu pełnej kwoty na zakup Prezentu Partnerowi Puzzlingo;

   j. Prezent – świadczenie oferowana przez Partnera Puzzlingo w Serwisie Puzzlingo, które ma zostać wykonane na rzecz Projektodawcy po jego Sfinansowaniu przez Wspierających;

   k. Rejestracja – procedura założenia konta w Serwisie przez Użytkownika, polegająca na podaniu prawdziwych danych: swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania lub adresu firmy, adresu e-mail bądź dodatkowo nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie oraz hasła. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość
potwierdzająca Rejestrację. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem Puzzlingo, w której przedmiotem są usługi świadczone w Serwisie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W zakresie nie zdefiniowanym w punkcie poprzednim pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy interpretować zgodnie z ich dosłownym znaczeniem.


§ 3 [Finansowanie Prezentów]


1. Serwis Puzzlingo pozwala jego Użytkownikom korzystać z usługi świadczonej w Serwisie przez Administratora tj. usługi platformy komunikacyjnej, w ramach której Użytkownicy mogą nawiązać współpracę w celu Sfinansowania Prezentów.

2. W Sfinansowaniu Prezentu może wziąć udział tylko zarejestrowany Użytkownik Serwisu.

3. W celu Sfinansowania Prezentu Partner Puzzlingo na podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem wystawia w Serwisie swój Prezent, który będzie finansowany przez wskazanych przez Projektodawcę Wspierających na jego rzecz. Prezent musi zawierać szczegółowy opis świadczenia, kwotę potrzebną do udzielenia wsparcia, czyli kwotę potrzebną na zakupu Puzzla tj. części Prezentu, wskazanie całkowitej wysokości środków finansowych potrzebnych na zakup
całego Prezentu, czyli zakupu wszystkich Puzzli oraz okres w jakim przewiduje się prowadzenie Finansowania Prezentu.

4. Środki finansowe na Sfinansowanie Prezentu wpłacane są przez wskazanych przez Projektodawcę Wspierających i przekazane przez Operatora do Partnera Puzzlingo.

5. Wsparcie następuje poprzez wybór danego Prezentu przez Wspierającego i uiszczenie kwoty potrzebnej na jego wsparcie tj. zakup Puzzla. Wspierający może zakupić dowolną ilość Puzzli, aż do całkowitego Sfinansowania Prezentu.

6. Z momentem zakupu Puzzla, zawierana jest pomiędzy Projektodawcą a Wspierającym sfinansowana darowizna, na co obydwie strony wyrażają zgodę, dokonując Rejestracji w Serwisie.

7. Zakup Puzzla odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Wspieram z obowiązkiem zapłaty” w danym Prezencie.

8. Po kliknięciu przycisku „Wspieram z obowiązkiem zapłaty” w danym Prezencie, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Operatorowi, Projektodawcy oraz Partnerowi Puzzlingo informacji w tym danych osobowych potrzebnych na Sfinansowanie Projektu tj: imię i nazwisko, adres e-mail, nr konta Wspierającego, wysokość wsparcia.

9. Po zakupie Puzzla, Użytkownik zostanie przeniesiony do serwisu transakcyjnego Operatora, w którym potwierdza i wykonuje wsparcie na rzecz Projektodawcy.

10. Zawarcie umowy darowizny dochodzi pomiędzy Wspierającym, a Projektodawcą z chwilą wykonania wsparcia.

11. Finansowanie Prezentu trwa od dnia jego wystawienia, do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Partnera Puzzlingo jako okresu niezbędnego na Sfinansowania Prezentu albo uzyskania całkowitego Sfinansowania Prezentu.

12. Stan Sfinansowania Prezentu tj. stan zgromadzonych środków finansowych jest stale widoczny w Serwisie i uaktualniany w czasie rzeczywistym. Stan Sfinansowania Prezentu będzie widoczny poprzez wyświetlającą się ilość zakupionych Puzzli.

13. Warunkiem Sfinansowania Prezentu jest zakup wszystkich Puzzli w terminie określonym przez Partnera Puzzlingo. W przeciwnym razie dotychczas zebrana kwota środków finansowych zwracana jest Wspierającym w ciągu 14 dni roboczych.

14. Po Sfinansowaniu Prezentu Partner Puzzlingo, jest zobowiązany do świadczenia Prezentu na rzecz Projektodawcy.

15. Partner Puzzlingo i Projektodawca powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie 7 dni od Sfinansowania Prezentu.

16. Przekazywanie środków finansowych przez Operatora odbywa się za pomocą serwisu płatności elektronicznych „Tpay.com ”. Regulamin serwisu płatności elektronicznych „Tpay ” znajduje się pod adresem: https://tpay.com/regulaminy. Użytkownik serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z regulaminem „ Tpay.com” i go akceptuje. Cennik usług serwisu płatności elektronicznych „Tpay.com” dla Serwisu Puzzlingo znajduje się pod adresem www.puzzlingo.pl/Tpay_cennik.pdf

17. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość: odwołania, zawieszenia na okres maksymalnie 14 dni lub przerwania Finansowania Prezentu w każdym czasie wedle uznania Administratora Serwisu, w szczególności w razie naruszenia postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z Użytkowników biorących udział w gromadzenia środków finansowych na dany Prezent.

18. Jeżeli w trakcie Finansowania Prezentu nastąpiła kradzież, zniszczenie lub inny przypadek uniemożliwiający dokonanie wykonania Prezentu, Administrator Serwisu na wniosek Partnera Puzzlingo w drodze wyjątku może zakończyć Finansowanie Prezentu

19. W razie przerwania, odwołania lub zakończenia Finansowania Prezentu, środki dotychczas zebrane zostaną zwrócone Wspierającym, na co Projektodawca i Partner Puzzlingo wyrażają bezwarunkową zgodę w terminie 14 dni roboczych od dnia podjęcia w/w decyzji.

20. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika w razie otrzymania środków finansowych w ramach Sfinansowania Prezentu w związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. 2009, Nr 93, poz. 768) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 51, poz. 307 ze zm.).

21. Operator Serwisu nie jest stroną w ramach stosunków zobowiązaniowych powstałych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

22. Wspierający Prezent nie może wycofać swoich środków pieniężnych po udzieleniu wsparcia ich przekazaniu Partnerowi Puzzlingo na Finansowanie Prezentu, może jednak domagać się udzielonego wsparcia od Projektodawcy na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym tj. przepisach o odwołaniu darowizny.


§ 4 [Rejestracja Użytkownika oraz likwidacja konta Użytkownika]


1. Użytkownik w celu skorzystania z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu obowiązany jest dokonać uprzedniej rejestracji.

2. Rejestracja ma charakter jednorazowy.

3. Rejestracja, korzystanie oraz likwidacja konta Zalogowanego Użytkownika jest bezpłatna.

4. Użytkownik uprawniony jest do posiadania wyłącznie jednego konta w ramach Serwisu.

5. Rejestracji dokonuje się pod adresem internetowym www.puzzlingo.pl/pl/logowanie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień. Treść Regulaminu przesyłana jest Użytkownikowi na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

6. Formularz rejestracyjny wypełnia się poprzez podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

7. Podanie danych Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do jego zarejestrowania. Użytkownicy, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu korzystania z Serwisu.

8. Zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie nastąpi niezwłocznie po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

9. W trakcie logowania Użytkownik podaje adres e-mail podany w trakcie rejestracji oraz hasło.

10. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy przekazanie przez Użytkownika osobom trzecim lub nieuprawnione wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła i/lub adresu e-mail oraz za szkody z tego wynikłe.

11. Rejestracji można dokonać również poprzez wybranie opcji zalogowania się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Przy rejestracji w sposób wskazany w zdaniu poprzednim dane Użytkownika zostaną wprowadzone automatycznie do formularza rejestracyjnego poprzez wczytanie danych podanych przez Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. Rejestracja Użytkownika możliwa jest po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

12. Użytkownik może dokonać logowania również poprzez wybranie opcji zalogowania się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. W sytuacji, w której Użytkownik w innej karcie przeglądarki jest zalogowany na portalu społecznościowym Facebook, to po wciśnięciu przycisku Zaloguj się przez Facebook lub Google automatycznie loguje się w
Serwisie. W sytuacji, w której Użytkownik nie jest zalogowany na portalu społecznościowym Facebook w innej karcie przeglądarki, to po wciśnięciu przycisku Zaloguj się przez Facebook jest automatycznie przekierowywany do formularza logowania i po zalogowaniu się na portalu Facebook jest automatycznie zalogowywany na Portalu.

13. Administrator Serwisu Puzzlingo oświadcza, że przy sposobie rejestracji wskazanym w ustępie 11-12 niniejszego paragrafu, nie otrzymuje on i nie gromadzi od Użytkowników żadnych dodatkowych danych osobowych.

14. W przypadku zalogowania się przez Użytkownika w sposób wskazany wskazanym w ustępie 11-12 niniejszego paragrafu przetwarzane będą dane osobowe w postaci adresu e-mail Użytkownika oraz jego loginu na portalu społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych Uczestników login tworzą imię i nazwisko Uczestnika.

15. Postanowienia wskazane w ustępie 11-14 niniejszego paragrafu dotyczą też serwisu Google.

16. Użytkownik posiada możliwość edycji i zmiany swoich danych za pośrednictwem konta Użytkownika.

17. Użytkownik powinien aktualizować dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego. Aktualizacji danych dokonuje się poprzez zmianę stosownych danych na koncie Użytkownika.

18. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji danych przez Użytkownika.

19. Użytkownik uprawniony jest do zlikwidowania swojego konta w każdym czasie.

20. Likwidacji konta Użytkownik dokonuje poprzez wysłanie Administratorowi maila na adres kontakt@puzzlingo.pl Z prośba o usunięcie konta. Likwidacja konta dokonywania jest niezwłocznie po otrzymaniu żądania usunięcia konta od Użytkownika.

21. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu albo powszechnie obowiązujących przepisów karnych Administrator uprawniony jest do wysłania Użytkownikowi wezwania do zaprzestania w/w naruszeń na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji.

22. Administratorowi przysługuje prawo do blokady konta Użytkownika w sytuacji, w której pomimo podjętych kroków zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedniego, Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo powszechnie obowiązujące przepisy karne .


§ 5 [Prawa i obowiązki Użytkownika]


1. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem,
b) niewykorzystywania loginów innych Użytkowników bez ich wiedzy i zgody,
c) niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników,
d) niedziałania na szkodę innych Użytkowników i/lub innych osób,
e) niewykorzystywania w nazwie konta Użytkownika wyrażeń i słów powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodnych z dobrymi obyczajami i/lub do których Użytkownik nie ma stosownych uprawnień.

2. Użytkownik w celu ochrony swojego konta zobowiązany jest do utrzymywania swojego hasła w tajemnicy, w tym w szczególności do nie udostępniania hasła osobom trzecim, zaś w przypadku podejrzenia ujawnienia hasła osobom trzecim powinien niezwłocznie zmienić hasło.

3. Zakazane jest publikowanie przez Użytkownika treści, które naruszają prawa oraz dobra osobiste osób trzecich.

4. Zakazane jest podszywanie się przez Użytkownika pod inne osoby.

5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Konta Użytkowników są niezbywalne.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędy przy Transakcjach wynikające z podania błędnych danych przy Rejestracji w Serwisie.

7. Zakazane jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, mogących przerwać, zniszczyć i/lub ograniczyć dostęp do Serwisu.

8. Zakazane jest wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z Serwisu.

9. Użytkownik, który stwierdzi naruszenie prawa, norm społecznych, norm obyczajowych, prywatności bądź postanowień niniejszego Regulaminu przez innego Użytkownika, uprawiony jest do zgłoszenia tego faktu Administratorowi. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@puzzlingo.pl Zgłoszenie, o którym mowa w
zdaniu poprzednim powinno zawierać: wskazanie sposobu naruszenia, nazwy Użytkownika, który dopuścił się naruszenia oraz podanie linku do Wydarzenia, w którym doszło do naruszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia Administrator podejmie stosowne działania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Użytkownik Serwisu Puzzlingo akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z cennikiem usług „Tpay.com ” i wyraża zgodę na pobranie przez Operatora prowizji od gromadzonych środków finansowych i opłaty serwisowej zgodnie z cennikiem Operatora.

§ 6 [Obowiązki Partnera Puzzlingo]


1. Partner Puzzlingo zobowiązuje się do współpracy z Administratorem Serwisu oraz Operatorem, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Sfinansowania Projketu.

2. W szczególności Partner Puzzlingo jest zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy, w której zostaną uregulowane postanowienia dotyczące zasad współpracy, praw i obowiązków oraz sposobu rozliczania pomiędzy nim i Administratorem Serwisu oraz Operatorem.

3. Partner Puzzlingo oświadcza, że jego udział w Puzzlingo będzie wykonywany w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

4. Partner Puzzlingo odpowiada za wystawienie Prezentu, a także wszelkie roszczenia w tym odszkodowawcze wynikające z realizacji Prezentu w relacji: Wspierający - Partner Puzzlingo, Projektodawca – Partner Puzzlingo.

5. Poprzez wystawienie Prezentu Partner Puzzlingo oświadcza, że Prezent nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy świadczenia Prezentu, w celu zawarcia której została rozpoczęte jego Finansowanie.

6. Opis Prezentu powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Partner Puzzlingo ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Projketu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

7. Partner Puzzlingo bezzwłocznie zobowiązuje się informować Projektodawcę i Administratora Serwisu, o środkach przekazanych mu od Operatora i możliwości świadczenia Prezentu. Stan Sfinansowania Prezentu tj. stan zgromadzonych środków finansowych jest stale widoczny w Serwisie i uaktualniany w czasie rzeczywistym.

8. W razie przerwania Finansowania Prezentu lub innej formy nie dojścia do skutku tej operacji, Partner Puzzlingo wyraża bezwarunkową zgodę na na zwrot środków dotychczas zebranych do Wspierających.

9. Partner Puzzlingo zobowiązuje się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności uregulowanych w Ustawie o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego, w stosunku do wszystkich Użytkowników Puzzlingo.


§ 7 [Uprawnienia Administratora Serwisu]


1. Administrator Serwisu jest uprawniony:
a) do dokonywania rozbudowy Serwisu, a także modyfikowania listy wymagań sprzętowych i/lub programowych niezbędnych do prawidłowego jego działania, przed uprzednim poinformowaniem o tym Użytkowników;
b) okresowego ograniczania lub wyłączania dostępności do zasobów Serwisu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przed uprzednim poinformowaniem o tym Użytkowników;
c) umieszczania reklam graficznych i tekstowych wyświetlanych w wybranych przez niego momentach korzystania z Strony oraz umieszczania w Serwisie odnośników do witryn zarządzanych przez podmioty trzecie bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników.

2. Ograniczenia, o których mowa powyżej związanych z pracami może zostać wprowadzone na czas nie dłuższy niż konieczny do zakończenia niezbędnych prac.
3. W przypadku uznania przez Administratora Serwisu, że umieszczenie danej treści stoi w sprzeczności z przepisami prawa i/lub z dobrymi obyczajami, Administrator Serwisu zastrzega sobie uprawnienie do m.in.: usunięcia lub moderowania takiej treści.

4. Dobór środków podjętych w stosunku do Użytkownika wprowadzającego zastrzeżoną treść należy do Administratora Serwisu.

5. Administrator poinformuje Użytkownika wprowadzającego zastrzeżoną treść oraz Użytkownika zgłaszającego naruszenie o działaniach podjętych w związku z naruszeniem.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administrator Serwisu uprawniony jest do wysłania Użytkownikowi wezwania do zaprzestania naruszania Regulaminu na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji.

7. Administratorowi Serwisu przysługuje prawo do czasowego zablokowania, a nawet usunięcia konta Użytkownika w sytuacji, w której pomimo podjętych kroków zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedniego, Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 8 [Odpowiedzialność Administratora Serwisu w ramach świadczenia usługi platformy komunikacyjnej]

1. Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora Serwisu z tytułu treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu, a także za wszelkie szkody wskutek tego powstałe.

2. Administrator Serwisu nie ponoszą wobec Użytkownika lub osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem danych zawartych w Serwisie.

3. Administrator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za:
a ) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz skutki z tego wynikające,
b) treści zamieszczane przez Użytkowników.

4. Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora Serwisu za utratę treści opublikowanych przez Użytkownika wynikłą wskutek awarii systemu informatycznego lub wskutek innych zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą Administratora Serwisu, gdy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.

5. Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora Serwisu za świadczenie Prezentu na rzecz Projektodawcy, oraz ewentualnych rozliczeń pomiędzy Wspierającymi, a Projektodawcą.

6. Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora Serwisu za:
a) szkody powstałe w wyniku przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, spowodowanych w szczególności konserwacją lub wymianą sprzętu, a także w wyniku działania siły wyższej,
b) szkody spowodowane nieuprawnionymi działaniami lub zaniechaniami Użytkownika.

7. Wszelka odpowiedzialność za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku zagrożeń występujących w sieci Internet, tj. w szczególności włamań do systemu Użytkownika, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami spoczywa na podmiotach, które takich ataków się dopuściły.

8. Administrator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za spowolnienie i/lub ograniczenie transferu danych do wartości zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych Serwisu.

9. Administrator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nierzetelnych danych.

10. Adminstrator nie ponosi odpowiedzialności za zawinione i bezprawne działania Użytkowników.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, dokonane bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego.


§ 9 [Opłaty i prowizje]


1. Usługi świadczone przez Serwis są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Partner Puzzlingo.


§ 10 [Wymagania techniczne]


1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2. Administrator informuje, że warunki i ewentualne koszty odpłatności za dostęp do sieci Internet, reguluje umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a wybranym przez Użytkownika operatorem telekomunikacyjnym.

3. Użytkownik powinien posiadać zainstalowane na urządzeniu końcowym aktualne oprogramowanie antywirusowe.

4. W celu korzystania z Serwisu w wersji desktopowej wymagane jest:
a) posiadanie przez Użytkownika komputera mającego dostęp do sieci Internet z minimalną prędkością łącza wynoszącą 500kb/s,
b) korzystanie przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek internetowych Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox.

5. Prawidłowe działanie Serwisu gwarantuje korzystanie z przeglądarek internetowych wskazanych w ustępie poprzednim. Administrator nie gwarantują prawidłowego funkcjonowania Serwisu przy wykorzystaniu innych przeglądarek internetowych niż wskazane z zdaniu poprzednim.

6. Serwis nie zapewnia środków wskazanych powyżej, to Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie.


§ 11 [Własność intelektualna]


1. Administrator Serwisu oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej poza materiałami Użytkowników, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne itp. oraz ich układ stanowią własność intelektualną Administratora Serwisu bądź podmiotów trzecich.

2. Administrator Serwisu wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących jego własnością, o których mowa powyżej, bez uprzedniej pisemnej zgody wyżej wskazanych podmiotów.

3. Administrator Serwisu wyraża zgodę na niekomercyjne wyświetlanie, pobieranie i drukowanie materiałów będących własnością Serwisu, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem obowiązku umieszczenia widocznej informacji o prawach autorskich Serwisu przez podmiot wykorzystujący te materiały.

4. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie, Użytkownik lub podmiot trzeci obowiązany jest do podania źródła pozyskania tych treści.

5. Wszelkie prawa do Serwisu, a także wszystkich jego elementów, tj. w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, należą do Administratora Serwisu.

6. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie stanowi podstawy nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do Serwisu i/lub treści zamieszczanych w nim.


§12 [Odstąpienie od umowy w ramach świadczenia usługi platformy komunikacyjnej przez Użytkownika i rezygnacja z usług]


1. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dot. korzystania z Serwisu tj. świadczenia usługi platformy komunikacyjnej odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może odstąpić od umowy, składając Administratorowi Serwisu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

3. Administrator Serwisu przewiduje możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Odstąpienie jest skuteczne po przesłaniu na adres e-mail Administratorowi: kontakt@puzzlingo.pl, uzupełnionego wzoru oświadczenia.

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

6. Dodatkowo Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w dowolnej chwili. Wszystkie tego typu przypadki powodują wygaśnięcie warunków korzystania z Serwisu z wyjątkiem następujących danych:
a) kopia zapasowa usuniętych treści Użytkownika, a także jego danych w tym danych dotyczących rejestracji i bezpieczeństwo konta i danych dotyczących ochrony praw innych osób może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie dostępna dla innych);
b) treści opublikowane wcześniej przez Użytkownika, nie wygasają automatycznie, użytkownik publikując treści lub informacje, zezwala wszystkim, na uzyskiwanie dostępu i wykorzystywanie informacji, a także wiązanie ich z Użytkownikiem.

7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień dotyczącego niniejszego Regulaminu albo narażenia Usługodawcy lub Administratora na ryzyko odpowiedzialności prawnej, Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania udostępniania użytkownikowi całości lub części świadczonych usług. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony e-mailem lub w postaci komunikatu przy następnej próbie uzyskania dostępu do Serwisu.


§ 13 [Przetwarzanie danych osobowych]


1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych klientów jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143. 

3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych , dane kontaktowe: Oleg Kazymyrczuk telefon: +48 511 446 163,  adres e-mail: m.oleg@puzzlingo.pl

4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu

5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikoi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem.

6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji l (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Uzytkownik
może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

7. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Użytkownikowi niebędącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia.

9. W celu zrealizowania uprawnienia określonego powyżej w niniejszym paragrafie, Użytkownik zwraca się z żądaniem do Administratora. Żądanie powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów pok. 014 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@puzzlingo.pl

8. Dane dotyczące Użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 14 [Polityka prywatności]


1. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”), w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W przypadku korzystania z Serwisu w celu prawidłowego świadczenia usługi może zostać
wysyłany identyfikator aplikacji.

2. Poprzez rejestrację lub korzystanie z Serwisu, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. W przypadku korzystania z aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie identyfikatora aplikacji.

3. Zawartość plików „cookies” oraz identyfikator aplikacji nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” żadne dane osobowe nie są przetwarzane i/lub przechowywane.

4. Pliki „cookies” oraz identyfikator aplikacji nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego Użytkownika, nie niszczą systemu, nie powodują zmian konfiguracyjnych, a także nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do odwołania zgody na wykorzystanie przez Administratora plików „cookies”. W tym celu Użytkownik winien dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z Serwisu. W takim przypadku Użytkownik pozbawiony będzie możliwości pełnego korzystania z Serwisu.

6. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

§ 15 [Postępowanie reklamacyjne]


1. Każdy Użytkownik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Serwisu uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:
kontakt@puzzlingo.pl

2. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie udzielona bezzwłocznie, w miarę możliwości technicznych nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

3. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego wymaga nietypowych, szczególnych działań lub napotka obiektywne przeszkody (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp), termin rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu.

4. Odpowiedź zostanie wysłana Użytkownikowi na adres e-mail, z jakiego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.

5. Administrator Serwisu nie jest podmiotem odpowiedzialnym w zakresie jakichkolwiek reklamacji i roszczeń Użytkowników w stosunku do innych Użytkowników, które to roszczenia powinny być zgłaszane bezpośrednio wobec tego innego Użytkownika.


§ 16 [Zmiany Regulaminu]


1. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej www.puzzlingo.pl oraz drogą elektroniczną.

2. Administrator Serwisu poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.puzzlingo.pl informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie. Dodatkowo Administrator Serwisu wyśle do Użytkowników zalogowanych stosowną informację wraz z tekstem jednolitym zmienionego Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu może nastąpić, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych. Zmiana, o której mowa zdaniu poprzednim jest możliwa po wcześniejszym poinformowaniu o niej Użytkowników. Informacja o planowanych zmianach będzie wysyłana, co najmniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem do Użytkowników na ich adres e-mail. W przypadku braku akceptacji dla zmiany Regulaminu przez Użytkownika, może on żądać usunięcia swojego konta, w tym danych oraz wypowiedzenia świadczonych usług.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu i wysłania stosownej informacji do Użytkowników.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.


§ 17 [Postanowienia końcowe]


1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formacie pdf na stronie internetowej pod adresem www.puzzlingo.pl/doc/regulamin.pdf

3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
• wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
• powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w zwykłej formie pisemnej

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w wersji elektronicznej